История на Троянската луканка

История на Троянската луканка

С вкус на луканка

Не са много съвременниците, на които е известно, че Троян има и колбасарска слава.

Илия Таслаков се занимава с колбасарство и кръчмарство, като по традиция към семейния бизнес е приобщено цялото домочадие.

През 1908 г. предприемчивият троянец прави най-значимата си инвестиция – изпраща сина си Цанко в Унгария, където да изучава в продължение на две години колбасарския занаят.

Когато трябва да купи от Виена машините за производство на салами, всичките му братя и сестри пожелават да му помогнат – дават му скътаните си пари.

През 1919 г. е образувано събирателно дружество „Илия Цв. Таслаков и синове“, Троян със следния предмет на дейност:

„Производство на всички видове трайни и малотрайни продукти от месо, търговия със спиртни напитки на дребно и едро, угояване на едър и дребен добитък и свине“.

Братята Цанко и Димитър Таслакови произвеждат много качествена и в големи количества продукция от месо. Угояват собствени животни, а също така закупуват животни от пазари и панаири.

От месото на свине, отглеждани на стада из горите на Шуменско и другаде, произвеждат унгарски салам, сервилатвурст, салам „България“ и Троянска луканка. Говеждото също е много качествено, защото при пасбищното угояване месото на животните събира слънчева енергия и специфичен вкус от балканските треви и билки.

Братя Таслакови създават луканка, в която влагат чеснов лук, горчица и други подправки – „Таслашка луканка“, по-късно преименувана на „Троянска луканка“.

На всеки продукт на „Илия Цв. Таслаков и синове“ има красив цветен етикет с името на фирмата. Всяко парче бива пломбирано с метална пломба със знак В.К. („Високо качество“).

През 1926 г. фирмата открива магазини в Троян, Ловеч, Плевен, а през 1932 г. – и в София. Благодарение на редица производствени механизации – допълнителна хладилна инсталация, парна инсталация – производствените процеси биват съкратени от три месеца на 45 дни, а трайността на продуктите се увеличава от една на три години.

През 1940 г. Министерството на войната сключва договор с дружеството да произвежда 180-200 тона трайни колбаси и 40-50 тона саздърма годишно за нуждите на войската.

През 1965-1968 г. Димитър Таслаков е назначен в централното управление на „Родопа”, София за ръководител на отдел „Трайни колбаси“.

Командироват го в различни градове на страната – Самоков, Карлово, Пловдив, Велико Търново, София – да обучава професионалисти.

Taste of a Sausage

There aren’t many contemporaries familiar with the fact that Troyan once had the fame of a sausage producer. Iliya Taslakov was a sausage-maker and tavern-keeper and, traditionally, the entire family was involved in the business.

In 1908 the enterprising citizen of Troyan did his most considerable investment: he sent his son Tsanko to study the craft of sausage-making in Hungary for two years. When the time came for him to buy sausage-making equipment from Vienna, all his brothers and sisters were willing to support him by offering their savings.

In 1919 a partnership company was established under the name of Iliya Tsv. Taslakov and sons, Troyan, with the field of activities as follows:

„Production of all manners of dry and soft meat products, wholesale and retail trade of spirits, fattening of cattle, small farm animals and pigs.”

The two brothers Tsanko and Dimitar Taslakovi produced abundant high quality meat products. They fattened their own livestock and also bought animals from markets and fairs. From the meat of pigs raised in herds in the woods around Shoumen and elsewhere they produced Hungarian salami, servilatwurst, Bularia salami and Troyan sausage.

The veal was also of high quality because the pasture fed stock accumulated lots of sunshine and their meat had specific taste enriched by the Balkan grass and herbs.

Brothers Taslakovi created a sausage, adding garlic, mustard and other spices—Taslashka lukanka, later renamed to Troyanska lukanka. Each article of Iliya Tsv. Taslakov and sons had beautiful colour label with the name of the company. Each piece was sealed with a metal seal marked HQ – high quality.

In 1926, the company opened stores in Troyan, Lovech, Pleven, and in 1932 added Sofia to the list. Due to a number of production mechanizations such as extra refrigerator installation, steam installation, etc., the production processes were shortened from 3 months to 45 days and the expiry period of the products extended from 1 to 3 years. In 1940 the Ministry of War signed a contract with the company to produce 180-200 tons of dry sausages and 40-50 tons of corned-pork for the army needs.

In 1965-1968, Dimitar Taslakov was appointed Head of Dry Sausages Department in Rodopa Head Office, Sofia. He toured the country—Samokov, Karlovo, Plovdiv, Veliko Turnovo, Sofia—to train professionals.

Димитър Илиев Таслаков със съпругата си Мара

Dimitar Iliev Taslakov and his wife Mara

Фамилната къща на Таслакови

Taslakovi’s Family House

Източник Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *