Официални правила на играта “Играй и спечели“ с РОДОПА ТРОЯН

Играй и спечели с Родопа Троян

Официални правила на играта “Играй и спечели“ с РОДОПА ТРОЯН

 

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу Официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на играта е “Родопа Троян” ООД, с адрес: гр.Троян Ул. Христо Ботев 113 5600 Троян, България BG201782499 наричан по-долу Организатор.
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.facebook.com/RodopaTroyan

за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://rodopatroyan.bg/igra-pravila

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

4. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на Родопа Троян ООД, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в периода от 15.11.2020 г. до 15.01.2021 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора:  https://www.facebook.com/RodopaTroyan
 2. На 15.11.2020 на Стената на Организатора ще бъде публикувана снимка с текст „Играй и спечели с Родопа Троян.“.
 3. Харесайте страицата ни и споделете с коментар под нея Кой е любимият Ви продукт/мезе от продуктите на Родопа Троян? и ние ще зарадваме 10/десет/ от Вас с награди от легендарните сурово сушени деликатеси на РОДОПА ТРОЯН .
 4. На 15 януари 2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на общо 10 /десет/ участника, всеки от които печели една от наградите.
 5. Наградният фонд за целия период на Играта включва:

10 бр. пакета с колбаси РОДОПА ТРОЯН

Всеки пакет се състои от:

 •  1бр Троянска луканка;
 • 1бр Троянски суджук;
 • 1бр Еленишко мезе;
 • 1бр Царска сланина;
 • 1бр Луканка Траяна;
 • 1бр Балканска сланина;

6.Всички спечелили ще бъдат известени на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора на 16.01.2021 г.

7.Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия.
Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

Ако лицето, спечелило награда е под 18 години трябва да предостави лична карта, заедно с документ от родител или законен настойник, който да удостоверява тяхната родствена връзка.

8.Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта – не изпрати потвърждение относно получаването на наградата или този участник не е изпълнил условията на Официалните правила, правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората, и третата резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

9.Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) получаване на повече от един коментар от едно лице;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

10.Видът и броя на наградите се обявяват в анонсиращия пост на играта.

11. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

 

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от РОДОПА ТРОЯН ООД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на РОДОПА ТРОЯН ООД или нейните подизпълнители: три имена, email, адрес и телефон за връзка.

3. Включвайки се в настоящата игра участниците дават разрешението си да получават рекламни и промоционални имейли от РОДОПА ТРОЯН ООД

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

4.Организаторът на промоционалните игри си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с промоционалните игри.
Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

Успех на всичи участници!