Официални правила на играта “Играй и спечели “ с РОДОПА ТРОЯН

вкусен букет луканки салами

Официални правила на играта “Играй и спечели“ с РОДОПА ТРОЯН

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу Официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на играта е “Родопа Троян” ООД, с адрес: гр.Троян Ул. Христо Ботев 113 5600 Троян, България BG201782499 наричан по-долу Организатор.
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://rodopatroyan.bg/igra-pravila-rodopatroyan за целия период на Играта. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на : https://www.facebook.com/RodopaTroyan

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

4. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на Родопа Троян ООД, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в периода от 09.02.2021 г. до 09.03.2021 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора:  https://www.facebook.com/RodopaTroyan
 2. На 09.02.2021 на Стената на Организатора ще бъде публикувана снимка с текст „Играй и спечели” .
 3. 🎁 ИГРА с ПОДАРЪК 🎁
   
  Играйте и спечeлете подарък 🎉 БУКЕТ ОТ ФАНТАСТИЧНИ 🏷ДЕЛИКАТЕСИ НА РОДОПА ТРОЯН
   
  Истински се вижда само със сърцето, а стила за вкус се създава 🍽!
   
  За това Ви предизвикваме да бъдете различни и да поднесете незабравим, изкушаващ сетивата подарък .
  Зарадвайте себе си или близък човек!
   
  Подарете едно произведение на изкуството… и кулинарията.
  Бъдете различни и поднесете незабравим, изкушаващ сетивата подарък 🎁.
   
  Екстравагантен, изящен и … особено вкусен. Направен с много любов вкус и аромати от Балкана!
  Пожелаваме Ви вкусни и споделени мигове!
   
  Условия на нашата игра:
  1️⃣ Харесай страницата ни
  2️⃣ Споделете в коментар Вашия любим продукт на Родопа Троян
  3️⃣ Тагнете / отбележете 2 (или повече) приятели, с които настроението винаги е позитивно. Участието в Играта не е ограничено. Колкото повече участия, толкова по-голям шанс да спечелите
  На 9 Март ще подарим на 1/един/ от Вас този вкусен букет от вкусните сурово-сушени деликатеси на РОДОПА ТРОЯН
  1бр Троянска луканка;
  1бр Троянски суджук;
  1бр Телешки суджук;
  1бр Дунавкски суджук;
  1бр Касапски суджук;
  1бр Манастирска сушеница;
  1бр Шпек Чрбаджията;
   
  🎈Играта е активна от 09.02.2021г. до 09.03 2021г., а на 10.03.2021г, ще бъдe изтеглен и обявен победителя в отделен пост!
   
  Желаем Ви успех!
   
  Правила на играта  https://bit.ly/36VRGe9
   
 4. На 9 март 2021 г. на случаен принцип ще се изтеглм името на един 1 /един/ участник, които печели наградата.
 5. Наградният фонд за целия период на Играта включва:

1 бр. вкусен букет с колбаси РОДОПА ТРОЯН

Състои се от:

 •  1бр Троянска луканка;
 • 1бр Троянски суджук;
 • 1бр Телешки суджук;
 • 1бр Дунавкски суджук;
 • 1бр Касапски суджук;
 • 1бр Манастирска сушеница;
 • 1бр Шпек Чрбаджията;

6.Всички спечелили ще бъдат известени на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора на 09.03.2021 г.

7.Наградата ще бъде доставена безплатно до печелившият участник на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия.
Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

Ако лицето, спечелило награда е под 18 години трябва да предостави лична карта, заедно с документ от родител или законен настойник, който да удостоверява тяхната родствена връзка.

8.Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта – не изпрати потвърждение относно получаването на наградата или този участник не е изпълнил условията на Официалните правила, правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората, и третата резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

9.Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

10.Видът и броя на наградите се обявяват в анонсиращия пост на играта.

11. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

12. Участващи продукти. За участие в игрите не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт от продукцията на Родопа Троян, нито заплащането на каквато и да било такса.

Чрез участието си в играта потребителите автоматично дават съгласието си двете им имена и профилната снимка да бъдат използвани при обявяването на победителите в случай, че са един от тях.

Родопа Троян е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Повече относно „Политиката ни за лични данни“ можете да прочетете в раздел IV от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно, катопредоставянето на даннивъввръзка с участие в игрите, коитоорганизираме, е необходимо условие, за да може лицето да се включи в тях и да получина градата си. Всяко лице, което предоставя данните си носи отговорност за тяхната достоверност, както и за това да не предоставя дани на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните дани, тъйкато Родопа Троян ООД няма практическа възможност да контролира този процес.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: трите имена на лицето, потребителско име в социалните мрежи, телефон и при необходимост точен адрес, с оглед изпращане на спечелена награда от игрите, които организираме. Посочените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с вас, когато участвате в нашите игри с награди, при обявяване на списъка с печелившите участници и за да ви изпратим спечелената награда.

Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни, и които са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, както и ако няма изрично законово или договорно основание за това; не ги продаваме и не ги разпространяваме.

Съхраняваме личните данни само за периода на провеждане на съответната игра с награди, като след нейното приключване, обявяване на спечелилите участници и раздаване на наградите, ги изтриваме.При спечелване на веществени наградиданните на победителите се съхраняват за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, по отношение на получените награди.

При наличие на основание за това, данните могат да бъдат съхранявани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на Родопа Троян ООД във връзка с провежданата игра и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните.

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от РОДОПА ТРОЯН ООД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите.
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на РОДОПА ТРОЯН ООД или нейните подизпълнители: три имена, email, адрес и телефон за връзка.

3. Включвайки се в настоящата игра участниците дават разрешението си да получават рекламни и промоционални имейли от РОДОПА ТРОЯН ООД

4.Ако в рамките на съответната игра с награди е налице декларирано от вас съгласие, вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред.

Във връзка с получаването на достъп до личните ви данни от Фейсбук, следва да се запознаете с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук.

Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо в процеса на провеждане на съответната игра (напр. за изпращане на награда чрез куриерска фирма). Не се предоставят лични данни за други цели, освен конкретно посочените.

След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участниците се изтриват. Данните на победителите се съхраняват при веществени награди за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриване на дефект.

Вие имате възможност да участвате в pазлични игри с награди, които организираме на нашата интернет страница, във Фейсбук или Инстаграмили игри в други медийни канали. Доколкото в специални правила за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с действие занапред, предоставяната ни от вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (за определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата).

В случай, че Вие участвате в дадена игра, правното основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (наличие на легитимен интерес за администратора). Легитимният интерес на Родопа Троян ООД произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

4.Организаторът на промоционалните игри си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с промоционалните игри.
Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

5.Всеки участник в игрите, провеждани на страницата на Родопа Троян – https://www.facebook.com/RodopaTroyan или https://www.instagram.com/rodopa.troyan/ се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в игрите, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата на Родопа Троян ООД – https://www.facebook.com/RodopaTroyan или https://www.instagram.com/rodopa.troyan/  , с цел обявяване на печелившите в Играта.

6. «Организаторът» не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

11.Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на Родопа Троян ООД единствено с цел добворолното Ви участие в играта.

Успех на всичи участници!