МИГ Троян и Априлци обмени опит и добри практики с МИГ във Франция

През периода от 14-ти до 17-ти април 2015г., представители на МИГ Троян и Априлци осъществиха работно посещение до гр. Тулуза, Франция, организирано от фирмата „Глобус Тур” ООД.

aee44fc32e47f07b5fe3050745ad94ac_XL

Основните цели на тази визита се заключаваха в следното:

  • Обмяна на опит и добри практики относно регистрирането на традиционни местни продукти от територията на МИГ;
  • Обмяна на опит и проучване на вьзможностите за регистриране на МИГ Троян и Априлци като оторизирана организация на местно ниво, удостоверяваща производството на традиционни местни хранителни и други продукти.

Програмата на пътуването включваше:

  • Запознаване на Сдружение МИГ Троян и Априлци с дейността на МИГ Hautes Terre d’Oc и на МИГ Haut-Languedoc et Vignobles по отношение на производството на местни продукти;
  • Посещение на обекти, финансирани по ЛИДЕР;
  • Обмяна на добри практики и запознаване с нормативната уредба, касаеща издаването на сертификати и други документи, удостоверяващи традиционния произход на произведени местни продукти.

Още първия ден бе проведена първата работна среща между българската група и г-жа Терезе, управител на къща за гости, функционираща от две години. Къщата е построена от местни строителни материали, включително гранит, чието производство също е регистрирано с местна марка. Обекта притежава и марка за осъществяване на туристически дейности, предоставена от Парка Лангедок “Upper Langedoc “A day a route, a local terroir”;

От г-жа Терезе групата се информира за характеристиките на района. Основно тук е развит туризма – селски, вело, скално катерене, ловен, риболовен и др. Селското стопанство в района е представено предимно от животновъдството. В близост до гр. Тулуза са развити по-интензивно и икономическите дейности.

През втория ден от работното посещение на 15 април 2015г., съгласно предварителната програма групата посети Парк „Regional Natural Park of Haut Languedoc and Marque Parc”.

От френска страна в работната среща взеха участие ръководството на Парка и служители, отговорни за различни направления от дейността на Парка, в т.ч. служител за по бързооборотните средства, служител по спортните дейности, хотелиерство, обучение, марка на продуктите, служител, който отговаря за туризма в Парка и др.

От страна на МИГ Троян и Априлци се направи кратко представяне на дейностите на организацията по изпълнение на Стратегията за местно развитие за периода 2011 – 2014 година, след което в подробности бе представен Национален парк „Централен Балкан”.

Бе обоснован, също така, заявения интерес от страна на МИГ и представителите на предприятие „Родопа Троян” ООД по отношение на регистрирането на местни марки за производство, което е основната причина за настоящото посещение.

Природен парк (Parc Naturel régional дю Haut-Лангедок) е регионален природен парк в южната част на *Централния масив. Администриран е от Федерацията на френските Регионално-природни паркове. Той е създаден на 22 октомври 1973 г. Паркът е регистриран от Федерацията на френските Регионално-природни паркове с местна марка като по този начин е оторизиран да предоставя местни марки на производители в три основни направления – за производство, за туризъм и за спорт. Паркът е под ръководството на министерството на околната среда.

Той заема територия от 2605 кв. км, с 82 000 души, живеещи в района. Паркът е разположен на територията на два региона – Тулуза и Монпелие и е с разнообразна гама от провинцията, което е и причината седем различни области да са официално дефинирани в него.

Паркът осигурява местообитание за повече от 240 вида птици, в едно невероятно разнообразие от климат и природа. Той също така осигурява дом за муфлони, успешно въведени повторно от Корсика.

Паркът включва 180 броя общини. Основни дейности за северните части са горско и селско стопанство, а в южните части – основно животновъдство и винопроизводство. Развит е туризма, екотуризма, скалното катерене, каяк, спортно бягане. Развити са гастрономията и хотелиерството.

На територията на Парка функционират две местни инициативни групи, които впоследствие също бяха посетени от българската делегация.

Във Франция действат 50 парка, всеки един от които притежава конкретна марка. Тъй като една от целите на посещението бе българската делегация да се запознае с регистрационния режим и одобрението на местни марки, в проведената дискусия по-детайлно бяха разгледани етапите на одобрение на местните марки. Марката е за парка и след това паркът дава разрешителни за производство на местните продукти. Критериите за одобрение на кандидатите включват: продуктите да са местно производство, дейностите да са на територията на парка, мерки за опазване на околната среда и др. Изискванията за всички продукти е да е ограничена употребата на пестициди и да се запази биоразнообразието.

Към момента 22 броя производители имат местни марки, включително вилата, в която бе настанена българската делегация.

В областта на хотелиерството на територията на парка са разположени 2 766 легла във вили и къщи за гости. Всеки един от туристическите обекти се категоризира по френското законодателство.

Придобиването на местна марка и категоризацията на обектите вървят паралелно като процеси. Всеки един от получилите местна марка производители заплащат на парка членски внос в размер на 50 евро на година. Паркът има задължението да рекламира и промотира произвежданите местни продукти.

Извън обявената предварителна програма, българската група посети пазар на производители на местни храни. Бяха представени продажби на храни от месо, мляко, хляб, пчелен мед. Всички производители притежаваха местна марка за производство, предоставена им от Парка. Пазарът се организира по инициатива на общината, с подкрепата на Парка.

*Централният Масив (окситански: Massís Central / Massís Central) е планинскаобласт в Южен централен регион на Франция, състояща се от планини и плата.

През втория ден бе осъществено посещение на МИГ Pays Haut Langedoc et Vignobles. Работната среща започна с представяне на МИГ Троян и Априлци, след което бе обоснована основната цел на посещението, а именно – обмен на добри практики по регистрирането на местна марка.

От френска страна представянето на територията започна с регистрираните местни марки. Всяка седмица на територията на МИГ се организират 24 местни пазари на производители в различни населени места. В резултат на осъществено проучване от МИГ – хората предпочитат да си закупуват хранителни продукти от местни пазари.

Във всяко село има създаден Комитет на пазара, който включва производители, търговци, обучители. Също така, в тези комитети са включени и деца, защото те са бъдещите консуматори. Специално за децата се организират посещения във ферми, където се показва как точно се произвеждат предлаганите на пазара хранителни продукти.

Има листовки, които указват от кого е произведен продукта:

зелен етикет – „аз” произвеждам – „аз” продавам;

оранжев етикет – „купувам това, което произвежда съседа”;

виолетов цвят – продуктът се препродава.

Бе направено заключението, че хората предпочитат да купуват стоки със зелен етикет, но търговците не желаят да поставят такива обозначителни етикети на своите стоки. Т.е. етикетите не са задължителни, но клиентите ги предпочитат.

По изпълнение на Стратегията през изминалия период проектите са насочени към хотелиерство и екопътеки.

В МИГ работят двама служители – координатор и президент и четирима човека, които се занимават с проекти. За предходния програмен период има финансирани 165 проекта. МИГ не финансира проекти за производство, а за развитие на туризма.

На следващия ден – 16 април представителите от МИГ Троян и Априлци осъществиха посещение на МИГ Hautes Terres d’ Os (to Brassac), в района на гр. Тулуза, Франция. Това е новосъздаден организация, под формата на регионална агенция за развитие, която работи на територията от 1977 година. При описание на района бе отбелязано, че територията е с гъстота на населението 17 жители на кв. км. Територията е малка, имат развити редица икономически дейности. Броят на населението е 21 000 жители, от които 1000 работят в сектора на земеделието, 800 – в производството на гранит, 800 – в хранителната промишленост и 300 – в текстилната промишленост.

Както в други райони, така и тук основен проблем е миграцията към по-големите населени места. Затова местната инициативна група осъществява непрекъснати срещи с хората, на които срещи дискутират проблемите и се търсят варианти и решения за задържане на младите хора и работните места.

МИГ-а подпомага местното население основно в сферата на услугите и здравеопазването.

Характерно за района е хранителната преработка. 47 предприятия работят в хранително-вкусовата промишленост, от които 37 са за преработката на колбаси. В района се произвежда 15 % от шунката в цяла Франция.

Приоритетите, които си поставя Местната инициативна група са насочени към развитие на услугите, прием на деца в ясли, регистриране на предприятия с местна марка за производство. Целта е да се повиши броя на осигурените работни места. Към момента безработицата е 7 – 8 %.

Знакът за качество показва, че продуктът е с местен произход и че са спазени изискванията за качество.

От българска страна, френските ни колеги бяха запознати с изпълнени проекти по ЛИДЕР и бъдещите намерения на МИГ Троян и Априлци през периода 2014 – 2020г.

В съответствие с предварителната програма от българската делегация бе посетена ферма Marque Parc. Предприятието е специализирано в производството на пчелен мед. Притежава марка от Парка за производство на местен продукт.

Предприятието произвежда биологичен продукт – пчелен мед като го реализира основно на местния пазар. Разполага със 120 кошера като годишното производство надвишава 60 кг от кошер.

През последния ден от деловото посещението бе осъществена заключителна работна среща между всички присъствали от българска страна и служители от Parc naturel regional du Haut – Languedoc.

На срещата бе направен анализ на осъществените посещения през време на визитата. Бяха направени изводите, че е налице много добра държавна политика, която насърчава производството, рекламата и потреблението на местни продукти; полагат се усилия чрез поредица от публични събития за решаване проблемите на малките населени места в селските райони; основните направления, по които се работи, са намаляване на безработицата и търсене на възможности за задържане на младите хора в малките населени места.

Бе уточнено, също така, че МИГ Троян и Априлци ще разчита на опита на френските колеги в регистрирането на местна марка, което предизвикателство стои пред МИГ-а в района на Троян, Априлци и Угърчин през периода до 2020 година.